Algemene voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Vetocare;

Dienst

een dienst die op de Website aangeboden wordt door Vetocare;

Inloggegevens

de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant

de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Vetocare

Vetocare is onderdeel van Vetomedia welke een vennootschap onder firma is, kantoorhoudende te (1781 AS) Den Helder aan Willemsoord 52D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61631345;

Overeenkomst

de overeenkomst tussen Klant en Vetocare die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Vetocare koopt;

Privacy Statement

de privacyverklaring van Vetocare, die te vinden is op de Website;

Website

de website van Vetocare, waarop de Dienst wordt aangeboden;


Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vetocare op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Vetocare kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant de Dienst niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Vetocare wijst deze uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Vetocare nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Vetocare is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.


Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Vetocare garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Vetocare voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Vetocare daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Vetocare behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.


Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is niet inbegrepen in de vermelde totaalprijs, tenzij anders is aangegeven. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Vetocare niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Vetocare een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Vetocare gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)


Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.


Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Vetocare verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Vetocare en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.


Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Vetocare verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Vetocare. De kosten van retourzending komen voor rekening van Vetocare.
 2. Ingeval van ontbinding zal Vetocare het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen.
 3. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Vetocare terugbetaald.
 4. Klachten over de Dienst kunt u sturen naar info@vetomedia.nl. Vetocare zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.


Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. Vetocare is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Vetocare aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.


Artikel 10.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.